Friday, 14 April 2006

EU ondergang


Hoewel ik hier al een aantal artikelen over heb gepubliceerd, is het toch onvermijdelijk. De Europese Unie bestaat binnen 10-15 jaar niet meer.
De redenen daarvoor zijn simpel en zal ik uitleggen. Op dit moment hebben we in de EU-lidstaten, de commissie en het Europarlement lieden zitten die zichzelf wijsmaken dat Europa onder de EU beter af is. De volkeren weten wel beter. Niet alleen hebben de Fransen en Nederlanders de EU-grondwet afgewezen, maar zijn er al diverse zaken naar voren gekomen, waardoor de Europese Unie in problemen gaat komen.

1. Vergrijzing: Deze wordt betaald door de meeste EU-landen uit lopende regeringsbegrotingen. Vroeger was dat geen probleem, omdat de verhouding van 1 gepensioneerde op 7 werkenden stond. Tegenwoordig is dat al 1 op 3 en in 2015 zal dat 1 op 2 worden. Deze pensioenmolensteen zal zich steeds meer manifesteren in de begrotingen van de lidstaten en binnen 15 jaar onbetaalbaar worden. Tevens is de gezondheidsector aan drastische vernieuwing en privatisering toe om de toenemende vraag het hoofd te bieden, maar veel landen, waaronder Nederland zuchten nog onder een rigide overheidsysteem die deze gehele sector reguleert en daarvoor nu de prijs betaalt.

2. Centralisme: De Europese Unie wordt steeds centralistischer in haar benadering van de zichzelf opgelegde problematiek. De tragiek van het Kyoto-verdrag heeft er al voor gezorgd dat alle bedrijven in de lidstaten financieel worden uitgekleed en opgezadeld worden met belachelijke sancties en kapitaaloverdrachten richting overheden ten aanzien van een niet bestaand ‘broeikasprobleem’. Ook de economische wetgeving werkt steeds meer averechts ten aanzien van het bedrijfsleven in de Unie, vooral met het oog op de niet-aflatende pogingen om de belastingen te ‘harmoniseren’ (lees: collectieve belastingverhogingen), waarvan de Oost-Europese landen en Ierland met name de grootste verliezers worden.

3. Socialisme: In hun pogingen om een ‘sociaal’ Europa te bewerkstelligen nemen de Eurocraten steeds meer draconische wetten aan die gericht zijn op herverdeling van de lasten en afroming van de bedrijfswinsten. Een ‘sociaal’ Europa bestaat niet, wel een socialistisch Europa, want sociaal heeft een individueel karakter, terwijl socialisme uit collectivistische wet- en regelgeving bestaat, waar de EU bijzonder in uitblinkt.

4. Bureaucratie: In de lidstaten als de EU neemt de bureaucratie hand over hand toe. Het EU-parlement blijft vergaderen in zowel Brussel als Straatsburg, wat miljoenen euro’s per jaar kost en de Gemeenschappelijke Landbouwpolitiek blijft bestaan. Voeg daar de beschermingswetgeving aan toe en de EU zal steeds verder stagneren. Langzaam maar zeker verdwijnt deze in een moeras aan wet- en regelgeving gericht op het handhaven van de status quo en jagen daarbij internationale bedrijven en investeringen weg.

5. Monetair beleid: In 2002 werd de contante euro ingevoerd en zou het monetaire sluitstuk worden van de Europese Unie. In plaats daarvan verhoogden de prijzen in alle euro-zonelanden schrikbarend en werden de bevolkingen steeds meer ontevreden over de invoering van deze fiatmunt. In tegenstelling wat er door de overheden wordt beweerd is de inflatie in de EU enorm hoog en grenzend aan hyperinflatie. De contante geldgroei (M1) is al 10.5% per jaar en de kredietgroei (M3) is reeds 7.6%, een verhoging van meer dan 1% in de M1 en M3 van een jaar daarvoor (ECB 2004). Dit duidt op een openstelling van de geldsluizen om enerzijds de overheidsuitgaven te beteugelen en anderzijds de vastgeroeste economie te ‘stimuleren’. De cijfers van bijvoorbeeld het CBS doelen op de CPI, dit is een subjectieve graadmeter van dit bureau, waar veel essentiële zaken zoals energie en huisprijzen zijn uitgehaald. Daarom is dit ook geen inflatiecijfer, maar Consumenten Prijs Indexcijfer. Monetaire inflatie is en blijft de contante geldgroei en dat is M1, alle prijsstijgingen In elke sector zijn afgeleiden hiervan. Dit is ook de reden waarom de grondstoffenmarkt een gigantische hausse heeft meegemaakt in de laatste jaren en het goud en zilver tot recordhoogte zijn gestegen. Vanwege het sluipende karakter van deze inflatie en de toekomstige ineenzakking van de huizenmarkt zullen veel Europeanen worden getroffen door een financiële catastrofe, die men, overigens zeer terecht, aan de euro gaat wijten. De ineenstorting van deze munt over enkele jaren zal derhalve de katalysator zijn voor het al of niet gewelddadige uiteenvallen van de Unie.

De Eurocraten zijn natuurlijk de laatsten die deze problemen onderkennen en zullen in de komende jaren lustig doorgaan met hun onzalige plannen over de verdere ‘eenwording’ en complotten met elkaar smeden om hun bevolkingen te intimideren, angst aan te jagen of doodleuk te knechten om maar hun plannen goed te keuren, eventueel geholpen door betaalde en omgekochte ‘journalisten’.

Dat kan uiteraard een tijd duren, maar eens barst de bom, zoals we al in Nederland en Frankrijk over de afgelopen jaren hebben kunnen zien. Chirac is de meest gehate man van Frankrijk, in Nederland heeft Kok het hazenpad moeten kiezen en Balkenende wordt eigenlijk als een stumperd gezien. Ik voorzie dat het geweld in alle lidstaten steeds meer toeneemt in de nabije toekomst door de enorme economische problemen, totdat de situatie voor de politici ondraaglijk wordt en zij gedwongen worden eieren voor hun geld te kiezen en te redden wat er te redden valt. Nieuwe en pragmatische politici zullen opstaan en proberen orde op zaken te stellen, waaronder de opzegging van het EU-lidmaatschap, om de lokale economische belangen veilig te stellen.
Wanneer één land de Unie verlaat volgen er onherroepelijk veel meer, waarbij de Unie het zelfde lot moet ondergaan als dat van de Volkerenbond in de jaren 30. Het is nu aan de politici om zich dat te realiseren.

Heeft u al goud en zilver?

www.cbs.nl/nl-NL/menu/thema…
www.ecb.int/press/pr/stats/…
www.telegraph.co.uk/news/ma…
www.samizdata.net/blog/arch…
www.politicalforum.com/view…
truthabouteurope.co.uk/page…
www.free-europe.org/blog/in…
www.free-europe.org/blog/in…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.free-europe.org/blog/in…
www.free-europe.org/blog/in…
www.free-europe.org/blog/du…